Παραμένουν άλυτα τα προβλήματα με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω της ΔΕΗ

πηγή: Συνήγορος του Πολίτη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΕΤΗΔΕ∆ελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 

Παραµένουν άλυτα τα προβλήµατα µε το Ειδικό Τέλος Ακινήτων µέσω της ∆ΕΗ

Την επίλυση των σοβαρών προβληµάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν και σχετίζονται µε την επιβολή,  τον υπολογισµό και την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε), ζήτησε από το υπουργείο Οικονοµικών ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε πρόσφατη επιστολή της προς τον υπουργό Οικονοµικών,  Γιάννη Στουρνάρα,  η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού αναφέρει συγκεκριµένα προβλήµατα που εξακολουθούν να υπάρχουν και ζητά την παρέµβασή του.

Στην επιστολή της η Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
α. Να προβλεφθεί διαδικασία διόρθωσης του ΕΕΤΗ∆Ε των ετών 2011 και 2012 στις ∆ΟΥ, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έγιναν οι διορθώσεις που ζήτησαν οι πολίτες µέσω των ∆ήµων,  και δεν υπήρξε ανάλογος συµψηφισµός στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ.  Ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελεί η µη διόρθωση της τιµής ζώνης, την ορθότητα της οποίας οι δήµοι όλης της χώρας όφειλαν να ελέγξουν και σε περίπτωση σφάλµατος να διορθώσουν ανεξάρτητα από την υποβολή σχετικής
αίτησης των πολιτών.
β. Να µην επιβαρυνθούν µε ΕΕΤΗ∆Ε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι είχαν ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος σε χρόνο προγενέστερο της 17 της Σεπτεµβρίου 2011 αλλά το αίτηµά τους ικανοποιήθηκε από τη ∆ΕΗ σε µεταγενέστερο χρόνο.
γ.  Να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της καθυστέρησης αποστολής από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων προς τις ∆ΟΥ των αιτήσεων που υπέβαλαν οι πολίτες ηλεκτρονικά έως 20.3.2012,  για µείωση του τέλους, επικαλούµενοι αδυναµία καταβολής του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν παραγνωρίζει τους έκτακτους δηµοσιονοµικούς λόγους που οδήγησαν στην επιβολή του ΕΕΤΗ∆Ε.  Η Αρχή,  όµως,  από την πολύχρονη εµπειρία της στις δοµές και στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, είχε επισηµάνει εγκαίρως ότι η προβλεπόµενη διαδικασία για τον υπολογισµό και την είσπραξη του τέλους θα επέφερε ιδιαίτερες δυσλειτουργίες, οι οποίες θα πρέπει να επιλυθούν. Είχε επίσης ζητήσει να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισµού και είσπραξης του φόρου,
µε γνώµονα τις αρχές της νοµιµότητας,  της δικαιοσύνης και αναλογικότητας της φορολόγησης.


πηγή: Συνήγορος του Πολίτη