Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας απο το Σύλλογο «Ελληνες Φορολογούμενοι» , κατά της σκανδαλώδους σύμβασης συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου με τη SIEMENS.

Προσφύγαμε την Παρασκευή 26-10-2012 στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Σύλλογος «Ελληνες Φορολογούμενοι» και πέντε ιδιώτες κατά της σκανδαλώδους σύμβασης συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου με τη  SIEMENS, με την οποία σύμβαση η SIEMENS απαλλάχθηκε από την υποχρέωση καταβολής προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ (!) για τη ζημία που είχε προκαλέσει στο Δημόσιο με τις παράνομες δραστηριότητές της.      
Όπως προκύπτει από το από 24-01-2011 Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη Siemens το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη την εξής ζημία:     
«Από όλες τις αποφάσεις  των γερμανικών δικαστηρίων προκύπτει ότι για όλες τις συμβάσεις που  συνήψε με τη SIΕMENS,  το Ελληνικό Δημόσιο:    
Α) κατέβαλε για κάθε μία 10% επιπλέον της αξίας της που αντιστοιχούσε σε «προμήθειες», μυστικές συμφωνίες και «λαδώματα», με την υπογραφή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από τα αρμόδια όργανα, και
Β) τα αρμόδια όργανα του  Δημοσίου γιά την εκταμίευση και  πληρωμή των ποσών των συμβάσεων, πείσθηκαν να προβούν σε αυτές τις πληρωμές από την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών εκ μέρους των συμβληθέντων στις πιο πάνω συμβάσεις.  Αυτό συνίστατο στην αξία του 10% επί του ποσού κάθε σύμβασης με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου που υπολογίζονταν στην κοστολόγηση του έργου και στον συνολικό προϋπολογισμό, μετακυλίονταν, δηλαδή, στη σύμβαση, πληρώνονταν επομένως σε κάθε περίπτωση από τον αντισυμβαλλόμενο της Siemens. Η τελευταία δεν δαπανούσε βέβαια τεράστια ποσά ετησίως για να μειώνει, αλλά για να αυξάνει τα έσοδά της.  Ο επακριβής  προσδιορισμός της ζημίας, τόσο θετικής  και  όσο και αποθετικής,  που  υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο και  τα νομικά πρόσωπα που προφανώς υπερβαίνει κατ’ εκτίμηση το ποσό των 2.000.000.000,00 Ευρώ.   
Αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο από 24-01-2011 Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη Siemens (βλ. τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ  6η και 11η  πορισματικές αναφορές).    Σημειωτέον ότι το πόρισμα ήταν ΟΜΟΦΩΝΟ και υπογράφηκε από ΟΛΑ τα κόμματα της Βουλής (!).    
Η άμεση περιουσιακή ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, από τις παράνομες και υπαίτιες πράξεις της SIEMENS, προσδιορίσθηκε σε τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια Ευρώ (!).  Το ποσόν των δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ δεν περιλαμβάνει την αποθετική ζημία του Δημοσίου (διαφυγόντα κέρδη), την ηθική βλάβη του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα νόμιμα πρόστιμα που έπρεπε να είχαν επιβληθεί στη Siemens με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  Παρά ταύτα, και σε εμφανή δυσαναλογία με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η Συμφωνία Συμβιβασμού απάλλαξε τη Siemens από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ (!) και το Ελληνικό Δημόσιο παραιτήθηκε των νομίμων αξιώσεών του και συμβιβάστηκε με άφεση χρέους του εκ μέρους της Siemens για οφειλές του προς αυτήν ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ και με την καταβολή από τη Siemens ποσού 90 εκατομμυρίων ευρώ σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών.  
Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες υποβάλλονται σε αιματηρές θυσίες με τα μνημόνια, την ίδια ακριβώς ώρα έρχεται το Ελληνικό Δημόσιο να χαρίσει στη SIEMENS τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια Ευρώ και μάλιστα χωρίς εμφανή λόγο δημοσίου συμφέροντος (!).