Επιβάλαμε την μη πληρωμή του με τους αγώνες μας  

Τα δικαστήρια επέβαλαν  την αποσύνδεση του απο τον λογαριασμό της ΔΕΗ

προεκλογικά μας υποσχέθηκαν την κατάργηση του

και τώρα μας ζητάνε 50 Ευρώ πρόστιμο και πρόσθετη ταλαιπωρία στα γκισέ για να κάνουν αυτό που τα δικαστήρια τους επέβαλαν;

   

 

πηγή: ΤVXS


Πώς θα αποσυνδεθεί το χαράτσι από το λογαριασμό της ΔΕΗ

Τη δυνατότητα αποσύνδεσης του τέλους ακινήτων από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος δίνει στους καταναλωτές το υπουργείο Οικονομικών. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να μην πληρώσουν το χαράτσι μαζί με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ξεχωριστά, στις αρμόδιες ΔΟΥ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα πληρώσουν την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του έτους 2012.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες διευκρινίσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, ακόμη και ο φορολογούμενος που δηλώνει αδυναμία καταβολής ολόκληρου του ανωτέρω απαιτούμενου ποσού, για να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασμό της ΔΕΗ θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε η εφορία του να προχωρήσει στη βεβαίωση του υπόλοιπου ποσού.

Αναλυτικότερα, οι νεώτερες οδηγίες του υπουργείου όσον αφορά τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) έτους 2012, οι οποίες δόθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ13/ΦΜΑΠ1117493ΕΞ/23.8.2012 εγκύκλιο, έχουν ως εξής:
  • Αν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγής, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., προσκομίζοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τον υπόχρεο.
  • Αν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανεκκαθάρισης του τέλους µε μειωμένο συντελεστή, προσκοµίζοντας και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Η ∆.Ο.Υ., εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες, όπως έχουν προκύψει µετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..
  • Αν ο υπόχρεος επιθυµεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ΕΕΤΗ∆Ε από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., υποβάλει τη σχετική αίτηση, καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ.
  • Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, προκειµένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
  • Σε περίπτωση αλλαγής προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος (παρόχου), καταβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. η τρέχουσα και οι τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012 και η ∆.Ο.Υ. χορηγεί άµεσα βεβαίωση για αλλαγή παρόχου. Το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ.. Εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.

πηγή: ΤVXS